از تو به تو

شوق راهی شدن بسیار است و سنگینی پای رهیدن بسیارتر

از تو به تو

شوق راهی شدن بسیار است و سنگینی پای رهیدن بسیارتر

هیچ توضیحی وجود نداره که در جمیع احوال گویای "من" های سر در گم باشن و تا همینجا شاید بپرسی اصلا خب چه نیازی به توضیح بود؟!

من هم می گم خب اصلا راست گفتی پس تا همینجا کافیه.

"من" های بسیاری هست اینکه درباره ی کدومش باید گفت مشخص نکردن, پس از خیر "من" میگذرم و میذارمش بحال خودش...

اما درباره ی "او"...

او

او

او

و همچنان "او"

"او" همه چیزه.